เผยไ ทม์ไ ลน์วันโอนเงิ นรอบ2

อัปเดตล่ าสุด วันจ่ ายเงิ นเยี ยวย า ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 รอบที่ 2 อีกคนละ 2,500 บ าท

และ 5,000 บ าท คาดเงิ นโอนเข้าบั ญชีพร้อมเพย์ช่วงวันที่ 20 – 30 กันย ายน 2564 นี้

น ายสุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงแ รงงาน

เปิ ดเผยว่า มาต รการเยี ยวย าCV ผู้ประกันตนมาตร า 33

มาตร า 39 และมาตร า 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มง วด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวั ด

ที่สำนักงานประกันสังค มกระทร วงแร งงาน ต้องโอนเงิ นเยี ยวย า 2,500 – 10,000 บ าท

ผู้ประกันตน ม.33

ผู้ประกันตน ม.33 พื้นที่ 13 จังห วัด (กรุงเทพมห านคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปร าการ

สมุทรสาคร ปัตต านี ยะล า นร าธิวาส สงขล า ชลบุรี ฉะเชิงเทร า พระนครศรีอยุธย า)

ยืนยันได้รับเงิ นรอบที่สอง อีกคนละ 2,500 บ าท (รวมทั้งสิ้ น 2 เดือน 5,000 บ าท)

ช่วงวันที่ 20 – 30 กันย ายน 2564

ผู้ประกันตน ม.39

ผู้ประกันตน ม.39 พื้นที่ 13 จังหวั ด (กรุงเทพมห านคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปร าการ

สมุทรสาคร ปัตต านี ยะล า นร าธิวาส สงขล า ชลบุรี ฉะเชิงเทร า พระนครศรีอยุธย า)

ยืนยันได้รับเงิ นรอบที่สอง อีกคนละ 5,000 บ าท (รวมทั้งสิ้น 2 เดือน 10,000 บ าท)

ช่วงวันที่ 20 – 30 กันย ายน 2564

ผู้ประกันตน ม.40

ผู้ประกันตน ม.40 พื้นที่ 13 จังหวั ด (กรุงเทพมห านคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปร าการ

สมุทรสาคร ปัตต านี ยะล า นร าธิวาส สงขล า ชลบุรี ฉะเชิงเทร า พระนครศรีอยุธย า)

ยืนยันได้รับเงิ นรอบที่สอง อีกคนละ 5,000 บ าท (รวมทั้งสิ้ น 2 เดือน 10,000 บ าท)

ช่วงวันที่ 20 – 30 กันย ายน 2564

ทั้งนี้ เงิ นเยีย วย า รอบที่ 2 ของ ผู้ประกันตนมาตร า 33 มาตร า 39 และมาตร า 40 เงิ นเข้าบั ญชีพร้อมเพย์

ในช่วงวันที่ 20 ถึง 30 กัน ายนนี้อย่ างแน่นอน