ข่ าวดี งดชำระค่ าไฟฟ้าน านถึงสิ้ นปี

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค ประก าศขย ายเวลายกเว้ นค่ าไฟ โดยได้เผยว่า ประก าศการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค

เรื่อง การขย ายระยะเวลายกเว้ นการเรียกเก็บค่ าไฟฟ้าอัตร าขั้นต่ำ

ตั้งแต่ค่าไฟฟ้ าประจำเดือนกรกฎาค ม – ธันวาค ม 2564

ตามที่การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคมีประก าศจากกำหนดเดิมออก ไปอีก 6 เดือน

คือ ตั้งแต่ค่ าไฟฟ้ าประจำเดือนกรกฎาค ม – ธันวาค ม 2564

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรั ฐมนตรี และประก าศ

คณะกร รมการกำกับกิจการพลังงานดังกล่ าว

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค จึงขย ายระยะเวลายกเว้ นการ

เรี ยกเก็บ ค่ าไฟฟ้ าอัตร าชั้นต่ำร้อยละ 70

ของค่ าความต้องการพลังไฟฟ้ าสูงสุดในรอบ 12 เดือน

ที่ผ่ านมาสิ้ นสุดในเดือนปัจจุบัน กับผู้ใช้ไฟฟ้ า

ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกล าง

ประเภทที่ 4 กิจการขนาดให ญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่ าง

ประเกทที่ 6 องค์กรที่ไ ม่แสวงหากำไร(อัตร า TOU)

และประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษ ตร (อัตร า TOU)

ตั้งแต่ค่ไฟฟ้ าประจำเดือนกรกฎาค ม -ธันวาค ม 2564

โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้ าประเภทดังกล่ าวจ่ ายค่ า

ความต้องการพลังไฟฟ้ า (Demnand Charge)ตามกำลังไฟฟ้ าที่ใช้จริง

ประก าศ ณ วันที่ 22 กรกฎาค ม 2564

(น ายสมพงษ์ ปรีเปรม)

ผู้ว่าการการไฟฟ้ าส่วนภูมิภ าค