โอนแล้วเบี้ ยยังชี พกลุ่ มเปร าะบ าง

วันนี้ (10 กันย ายน 2564 )กระทร วงการพั ฒนาสังค มและความมั่ นคงของมนุ ษย์ (พม.)

เริ่มจ่ ายเงิ นให้ กลุ่มเปร าะบ างที่ประกอบไปด้วย ผู้สู งอ ายุ,

ผู้พิ ก า ร และ เ ด็ ก ง ว ด ประจำเดือนกันย ายน 2564

โดยกรมบั ญชีกลางได้ดำเนิ นการโอ นเ งิน เบี้ ยยังชีพผู้สู งอายุ,เบี้ ยความ พิ ก า ร และเงิ นอุดหนุ นบุ ตร

ไปยังบัญชีธนาค ารของคน ช ร า ผู้ พิ ก า ร และ เ ด็ ก เป็นที่เรี ยบร้อยแล้ว

ประชาช นที่ได้รับสิ ทธิอย่ งลื มตรว จสอบบั ญชีเพื่อเช็ กยอ ด

เ งิน ร ายละเอี ยดในการโ อนเงิ นของแต่ละกลุ่ มมีดังนี้

เบี้ ยยังชี พผู้สูงอายุ จะได้เดือนละ 600 -1,000 บ าท โดยจ่ ายเป็นขั้นบันไดดังนี้

อายุ 60-69 ปี รับเบี้ ยยังชีพจำนวน 600 บ าท

อายุ 70-79 ปี รับเบี้ ยยังชีพจำนวน 700 บ าท

อายุ 80-89 ปี รับเบี้ ยยังชีพจำนวน 800 บ าท

อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ ยยังชีพจำนวน 1,000 บ าท

สำหรับผู้ พิ ก า ร จะได้เ บี้ยความ พิ ก า ร เดือนละ 800 บ าท (อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ 1,000 บ าท)

อายุต่ำกว่า 18 ปี รับเ บี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บ าท

อายุ 18 ปีขึ้นไป รับเบี้ ยยังชีพจำนวน 800 บ าท

สำหรับ เ ด็ ก จะได้รับเงิ นอุดหนุนบุ ตร เดือนละ 600 บ าท

เ ด็ ก แร กเ กิด-อายุ 6 ขวบ (คร อบค รัวร ายได้น้อย เฉลี่ ย

ไม่เกิน 1 แสนบ าทต่อคนต่อปี) รับเงิ นอุดหนุ นจำนวน 600 บ าท