ระวั งน้ำท่ วมฉั บพ ลัน

วันที่ 12 ก.ย. 2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้ า

ระบุว่า บริเ วณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้

ขอให้ประชาช นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ ยงภัยบริเ วณดังกล่ าวระวังอันตร ายจ ากฝนตกหนัก

และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เ กิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเ วณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแ รง โดยทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตร

และอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ ยงบริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนอง

และเรือเล็กบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง

จนถึงวันที่ 14 กันย ายน 2564 เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแ รงพาดผ่ านภาคเหนือตอนล่ าง

ภาคกล างตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแ รง

อนึ่ง พายุโซนร้อนกำลังแ รง “โกนเซิน” (CONSON) ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้ว

บริเว ณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกล าง ค าดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเว ณเมืองกวางงาย

ประเทศเวียดนามในวันงนี้ หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน

และหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแ รงตามลำดั บ ส่งผลทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง

และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่ง ขณะที่ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 23:00 วันนี้ ถึง 23:00 วันพรุ่งนี้