ข่ าวดี ชาวนารับเยี ยวย าสูงสุดค นละ20,000

เรี ยกได้ว่าเป็นข่ าวดีมากๆสำหรับเกษ ตรกร ล่าสุด

เพจ สวั สดิการ ทันข่ าว ได้โพ สต์ข้อความระบุว่า

ช่วยช าวนายังมีเช่ นเดิม ไร่ละพั นและประกันร าค า

โค รงการสนั บสนุนค่ าบริหารจัดการและพัฒน าคุณภาพ

ผ ลผลิตเกษ ตรกรผู้ปลู กข้ าวนาปี ปีการผลิต 2564/65

ไ ร่ละ1000บ าท (ไม่เกินร ายละ20ไร่)

เรี ยกได้ว่าสำหรับช่วงนี้เก ษตรกรก็อย่ าลืมไปขึ้นทะเ บียนเพ าะปลู กกันนะครับ

หากมีควา มคื บหน้าอย่ างไรทีมงานจะรีบนำมาอัพเด ททันที