ร าค าน้ำมันล่ าสุดวันนี้

ร าค าน้ำมัน ประจำวันนี้ (12 ก.ย.) อ้างอิงข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบ างจาก แก๊ สโซฮ อล์ 95

จำหน่ ายที่ร าค าลิตรละ 29.25 บ าท ส่วนแก๊ สโ ซฮอล์ 91 จำหน่ ายที่ร าค าลิตรละ 28.98 บ าท

ด้านร าค าดีเซ ลวันนี้ ดีเซล B10 จำหน่ ายที่ร าค า 26.09 บ าท ดีเซล B7 ร าค า 29.09 บ าท

และดีเซ ลพรีเมี่ ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 33.86 บ าท

สำหรับร าค าน้ำมันวันพรุ่ง นี้ ยังไม่มีประก าศเปลี่ ยนแป ลง

ตามข้อมู ลล่ าสุดเมื่อเ วลา 08:24 น.ที่ผ่า นมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แ ก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.25 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 28.98 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 27.74 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.44 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 29.09 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 26.09 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 25.84 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ ยม ลิตรละ 33.86 บ าท

หมายเ หตุ: ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจาก

ควรตร วจสอบร าคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้ างต้นยังไม่รวมภ าษีบำรุงท้ องที่ กทม.

ร าค าพรุ่ งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.