ลุ้นรับเงิ นเยี ยวย า40,000บ าท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษ กประจำสำนักน ายกรั ฐมนตรี กล่ าวว่า

คณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการโค รงการทุนอุดหนุนนักเรี ยนเรี ยนดีมีความสาม ารถ

ในพื้นที่จังห วัดชายแดนภาคใต้พร้อมเห็นชอบกรอบงบประมาณร ายจ่ ายประจำปีงบประมาณ 2564-2572

ในกรอบวงเ งิน 181.5 ล้ านบ าท เพื่อเป็นค่ าใช้จ่ ายในการดำเนินโครงการ

โค รงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรี ยน

เรี ยนดี มีความสาม ารถ ในจังหวั ดชา ยแดนภาคใต้

ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้สำเร็จการศึกษาระดั บมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าศึกษาต่อในระดั บ

ประก าศนียบั ตรวิชาชี พ (ปวช.) จนสำเร็จการศึกษาระดั บ

ประก าศนียบั ตรวิชาชี พชั้นสูง (ปวส.) และเมื่อจบแล้วมีงานทำ

สำหรับเป้าหม าย คือ นักเรีย นที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อจนสำเร็จ

การศึกษาระดั บ ปวช. จำนวน 1,800 คน และ ปวส. 600 คน รวมทั้งสิ้ น 2,400 คน ในสถ านศึกษาสังกั ด

สำนักงานคณะกร รมการการอาชีวศึกษาในจังห วัดช ายแดนภาคใต้

ระดั บ ปวช. จะได้ทุนละ 30,000 บ าทต่อคนต่อปี

และระดับ ปวส. จะได้ทุนละ 40,000 บ าทต่อคนต่อปี

ทั้งนี้ กระทร วงศึกษาธิการ ยังระบุด้วยว่า โค รงการทุนอุดหนุนนักเรี ยน

เรีย นดีมีความสาม ารถในพื้นที่จังห วัดช ายแดนภาคใต้

ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประม าณ 2552 จนถึงปี 2563 มีผู้รับทุนไปแล้วประม าณ 3,900 คน

สร้ างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรีย นนักศึกษาในโค รงการ

ซึ่งเป็นนักเรีย นที่มีความเสี่ ยงอาจจะออกนอกระบบการศึกษา

เนื่ องจากประส บปัญห าทางเศร ษฐกิจ เพร าะอยู่ในครอบครัวที่มีร ายได้น้อย มีปัญห าทางสังค ม

ดังนั้น การสนับสนุนให้นักเรี ยนเข้ามาอยู่ในความดูแลของสถ านศึกษา มีอาหาร มีที่พักอย่ างเพียงพอ

จะช่วยลดภ าระทางเศร ษฐกิจของครอบครัวในจังหวั ดช ายแดนภาคใต้ได้

นอกจากนี้ การรับนักเรี ยน นักศึกษาเข้ามาพักประจำ สถ านศึกษา

สาม ารถจัดการเรี ยนการสอนด้านวิชาการพร้อมทั้งปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรมควบคู่กัน ส่งผลให้นักเรีย น นักศึกษา

เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ ไ ม่เป็นปัญห าของสังค มในระยะย าว.