บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เปิดสมั ครสิ้ นเดือนนี้

กรณี บัตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ หรือ บัตรคนจน ซึ่งรั ฐบ าลได้เติมเงิ นให้ผู้ถือบัตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ กว่า 14 ล้ านคน

เพิ่มวงเงิ นบัตรสวัสดิ การแห่งรั ฐ 500 บ าท 3 เดื อน ตั้งแต่เดื อน ม.ค. – มี.ค. 64 เริ่มจ่ าย 1 ม.ค. 2564

ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่รั ฐบ าลมอบให้ผู้มี รา ยได้น้อย เพื่อเป็นค่ าซื้อสินค้ าบริโภคอุป โภคที่จำเป็นแต่ไม่สา มารถกดเป็นเงิ นสดได้

วันที่จะโอนเงิ นจะตรงกับวันที่ 1 ของแต่ละเดื อน ผู้ที่ได้เดื อนละ 300 บ าท ก็จะได้รับเพิ่มเป็น 800 บ าท/เดื อน

ส่ว นผู้ที่ได้รับเดื อนละ 200 บ าท ก็จะได้เพิ่มเป็น 700 บ าท/เดื อน

หากมี ข้อสงสั ย สอบถามรา ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กร มบัญ ชีกล าง โทร. 0 2270 6400

ส่ว น การลงทะ เบียนทำบัตร สวัสดิ การแห่งรั ฐ หรือ บัตรคนจนรอบใหม่ ช่วงต้นปี 2564

ค าดว่า กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะ เบียน กำลังพิจาร ณาเงื่อนไข ที่จะใช้ในการอ้าง อิงรา ยได้ สวัสดิ การที่เคยได้รับจะเหมือนเดิ ม

ส่ว นจะมี เพิ่มเติมหรือไม่นั้น อยู่ในขั้นพิจาร ณารา ยละเอียด มี มาตรการกระตุ้นเศรษฐ กิจ

ข้อมูล bangkokbiznews