สมั คร บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ รอบใหม่ 2564

นา งสา วกุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรว จราช การกระ ทรวงการคลั ง รักษาราช การแทนผู้อำ นวยการสำนักงานเศร ษฐ กิจการคลั ง (สศค.) ระบุว่า กระ ทรวงการคลั งเตรียมพร้อมเปิ ดลงทะ เบียนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบใหม่ ปี 2564 ทว่ายังไม่มีกรอบเวล าที่ชัดเจน เนื่องจากโครงการของกระ ทรวงการคลั งตอนนี้มีหล ายโครงการที่ต้องดำเนินการต่อ เช่น คนละครึ่ งเฟส 2 การเพิ่มเงิ นในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐให้ผู้มีสิทธิรา ยเก่า 500 บ าท นาน 3 เดือน

ทั้งนี้เงื่อนไข การเปิ ดลงทะ เบียนคนจนรอบใหม่ ค าดว่าจะใช้เกณฑ์รา ยได้รา ยได้แบบครัวเรือน แทนรา ยได้บุค คล ที่ไม่เกิน 1 แสนบ าทต่อปี

“การเปิ ดลงทะ เบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ไม่เกี่ยวกับมาตร การเพิ่มเงิ น 500 บ าท 3 เดือน(ม.ค.- มี.ค. 2564 ) เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการเหลืออยู่ 13.8 ล้ านคน จากจำนวนทั้งหมด 14.6 ล้ านคน อันมีสาเห ตุมาจากการเสี ย ชีวิต

ก่อนหน้านี้มีรา ยงานข่ าวว่า การลงทะ เบียนคนละครึ่ งรอบใหม่ จะเริ่มป ลายเดือนมกราค ม 2564 หากมีความคืบหน้าจะรา ยงานให้ทราบต่อไป

ข้อมูล thethaiger