บู ชาสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์เสริ มดว งให้เฮ งในปี 64

การบูชาสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์เพื่อเสริ มดว งแก้ดว งให้เฮ งรอบด้านในปี 2564 จะมีอะไรบ้ าง วันนี้ อ.นำ เสขบุคคล มีคำตอบมาฝากกันจ้า

แฟน ๆ สา มารถนำวิธีที่ อ.นำ เสขบุคคล แนะนำไปใช้กันได้ทุ กปีนักษั ตรเลยนะคะ โดยเฉพาะท่านที่เกิ ดปีช วด ปีวอก และปีมะโร ง ห้ามพล าด

เสริมหน้าที่การงานและการเงิ น

สมเด็ จพระปิยม หา ราช

วังมังกร กมล าวาส

หลวงพ่ อทองคำ วัดไตร มิตร

ศาล พระกาฬ

เจ้าพ่ อเห้งเจีย

เสริมสิริมงคล มีโช ค มีล าภ

หลวงพ่ อวัดไร่ขิง

พระปางนาคปรก เช่ น วัดนาคปรก

พ่ อแก่ฤๅษี

ศาลหลักเมือง

เสริมเรื่องสุขภาพ

พระแก้วมรกต

เทพเจ้าไฟ วัดมังกร

ถวายประทีปโค มไฟ หรือทำบุญค่ าน้ำค่ าไฟ ปล่อยนกปล่อยปล า

เสริมเรื่องบ้ านหรือที่อยู่อาศัย

พระปิยะม หา ราช วัดสุทัศน์

วัดในพระ บรม รา ชานุเคราะห์ทั้งหล าย

ข้อมูล sanook