หาลัคนาร าศี ตรว จลัคนาร าศี

หากใครที่อ่านดว งเป็นประจำคงเคยได้ยินทั้งคำว่า “ลัคนา” และ “ร าศี” ว่าแต่ทั้ง 2 อย่ างนี้มันต่างกันอย่ างไร

แล้ววิธีหาลัคนาของเร านั้นทำอย่ างไร วันนี้แ ม่หมอแอเรียล นางเงือกดูดว งมีวิธีหาลัคนาง่ายๆ มาให้เช็ กกันค่ะ

ลัคนาคืออะไร?

ลัคนาคือการที่เร าได้เอา วัน เดือน ปีเกิ ด เว ล าตกฟาก (เว ล าเกิ ด) มาคำนวณตามหลักของโหร า ศาสตร์ไทย แล้วออกมาเป็นดว งของเร า

ซึ่งจะมีจุดที่เป็นลัคนาร าศีอยู่ นั่นแหละคือลัคนาของเร าจริงๆ

ลัคนาต่างจาก ร าศีอย่ างไร?

ร าศีเกิ ดนั้นอาจจะแบ่งเอาตามช่วงเว ล าเกิ ดเฉยๆ ซึ่งนั่นอาจเป็นตามแบบของทางตะวันตกได้

เช่น คนที่เกิ ดร าศีเมษ คือคนที่เกิ ดระหว่างวันที่ 13 เม.ย. – 13 พ.ค. เอาจริงๆ แล้วหมอดูหรือนักโหร าศาสตร์ทั่วไปจะยึดตามลัคนามากกว่า

เพร าะนั่นจะแ ม่นมากกว่า ถือว่าตรงกับดว งของคุณจริงๆ

วิธีหาลัคนา เช็ กลัคนาร าศีต้องทำอย่ างไร

อันดับแรกทุ กคนต้องรู้เว ล าเกิ ดของตัวเองก่อนนะคะ แล้วมาเช็ คตามตาร างด้านล่ างนี้ได้เลย

โดยสา มารถเทียบวันเกิ ด เดือนเกิ ด และเว ล าเกิ ดตามตาร างได้เลย ฉะนั้นบ างคนอาจจะเกิ ดวันเดียวกันแต่คนละเว ล า

ก็อาจจะไม่ได้อยู่ลัคนาเดียวกันนะคะ แต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าการเช็ คลัคนาตามตาร างนี้ อาจจะเป็นแค่คร่ าวๆ เท่านั้น

เพร าะจริงๆ อาจจะต้องคำนวณกันจากเศ ษนาทีอีกครั้งด้วย เพื่อให้ได้ควา มแ ม่นยำมากขึ้น

ทางที่ดีก็อย ากแนะนำให้เช็ คกับหมอดูหรือนักโหร าศาสตร์ไปเลยจะตรงกว่านะคะ

ข้อมูล sanook