แบงก์ออมสิน พักชำ ระห นี้ช่วยลู กค้ าใน 28 จังหวัด

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาค ารออมสิน เปิ ดเผยว่า ธนาค ารออมสินเร่งออกมาตร การด่วน

ช่วยเหลือลู กค้ าสินเชื่ อของธนาค าร จำนวนกว่า 1.9 ล้ านราย ในพื้นที่ควบ คุมสูงสุด/พื้นที่ควบ คุมสูงสุดและเข้มงวด

รว ม 28 จังหวัด โดยให้ลู กค้ าที่ได้รับผลกระ ทบจากสถาน การณ์การแพ ร่ ระ บ า ดของไ ว รั ส CV ระ ลอกใหม่

สา มารถเข้ ามาตร การพักชำ ระเงิ นต้น ลดการจ่ายดอก เบี้ ยเงิ นกู้ได้ ระยะเวล ามาตร การ 3 – 6 เดือน

เริ่มเปิ ดให้ลงทะ เบียนในวันศุกร์ที่ 8 มก ราค ม 2564 นี้

ทั้งนี้ ลู กค้ าของธนาค ารออมสินในพื้นที่จังหวัด ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบ คุมสูงสุด/

พื้นที่ควบ คุมสูงสุดและเข้มงวดรว ม 28 จังหวัด หรือพื้นที่สีแดง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพ ร่ ระ บ าดของไ ว รั ส CV

สา มารถลงทะ เบียนเข้ ามาตร การช่วยเหลือลู กค้ าธนาค ารที่เดือด ร้อน

ได้รับผลก ระทบจากสถาน การณ์การแพ ร่ ระ บ าด ระ ลอกใหม่ที่กำลังเกิ ดขึ้นอยู่ขณะนี้ได้

โดยธนาค ารจะพิจาร ณาให้ลู กค้ าสา มารถขอพักชำ ระเงิ นต้นไว้ก่อน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย

หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบ างส่วนได้ แล้วแต่กร ณี ขึ้นอยู่กับความหนั กเบ าของผลกระ ทบที่ได้รับ

ซึ่งมาตร การครั้งนี้มีระ ยะเวล า 3 – 6 เดือน

ข้อมูล ryt9