กรุ งศรี คอนซูมเมอร์ ช่วยลูกค้าลดดอกเบี้ย-ยืดผ่อน

นางสา วณญาณี เผือกขำ ประธานกรร มการ กรุ งศรี คอนซูมเมอร์ เปิ ดเผยว่า จากสถา นการณ์แพ ร่ ระ บ าด ระ ลอกใหม่ของ CV

กรุ งศรี คอนซูมเมอร์ ในฐา นะผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่ อส่วนบุคคล มีควา มห่วงใยและต้องการจะช่วยลดภา ระของลูกค้าที่ได้รับผลกระ ทบ

จึงได้ปรับเพิ่มมาตร การช่วยเหลือเพื่อบรร เทาควา มเดือดร้อนให้กับลู กค้า โดยนอกจากการให้ควา มช่วยเหลือแก่ลู กค้าในวงกว้าง

ด้วยลดยอดชำ ระขั้นต่ำต่อเดือนเหลือ 5% สำหรับบัตร เครดิต และ 3% สำหรับสินเชื่ อส่วนบุคคลแล้ว

สำหรับลู กค้าที่ได้รับผลกระ ทบทางตรง เช่ น พนักงาน ลู กจ้าง หรือเจ้าของกิ จการ ที่อยู่ในธุรกิ จที่ไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้

ตามประ กาศของศูนย์บริหา รสถา นการณ์แพ ร่ ระ บ าดของ CV (ศบค.)

รว มถึงลู กค้าที่ได้รับผลกระ ทบทางอ้อม บริษัทยังได้ขย ายเวล าสมัครร่ว มมาตร การช่วยเหลือสำหรับลู กค้าที่มีสถา นะบัญชีปกติ

ด้วยการปรับลดอัตรา ดอก เบี้ยเป็นกร ณีพิเศษสำหรับบัตรเครดิต และ สินเชื่ อส่วนบุคคล พร้อมขย ายระยะเวล าผ่อนชำ ระนานสูงสุด 99 เดือน

โดยลู กค้าต้องลงทะ เบียนเพื่อขอรับพิจารณาควา มช่วยเหลือดังกล่ าวผ่านแอปพลิเคชั่น UCHOOSE ซึ่งจะได้รับการพิจาร ณาเป็นรายกร ณี

ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิ.ย.64

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เพิ่มมาตร การช่วยเหลือสำหรับลู กค้าที่มียอดค้างชำ ระ ด้วยการปรับลดยอดในการผ่อนชำ ระรายเดือน

โดยขย ายเวล าในการผ่อนชำ ระนานสูงสุด 99 เดือนทั้งสำหรับบัตรเครดิต และสำหรับสินเชื่ อส่วนบุคคลอีกด้วย

โดยลู กค้าสามารถแจ้งควา มจำนงมายังบริษัท และจะได้รับพิจารณาเป็นรายกร ณี เพื่อหา วิธีช่วยแบ่งเบ าภาระทางการเงิ นของลู กค้าร่วมกัน

ให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤติครั้ งนี้ไปด้วยกัน

มาตรการช่วยเหลือลู กค้าที่ได้รับผลกระ ทบจากโควิด-19 ของกรุ งศรี คอนซูมเมอร์ มีรายละเอียดดังนี้

มาตรการที่ 1 มาตรการช่วยเหลือสำหรับลู กค้าทุ ก ราย – ลดยอดชำ ระขั้นต่ำต่อเดือน

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชี ถึง 31 ธ.ค.64 สำหรับลู กค้าทุ ก ราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งควา มจำนง

ผลิตภัณฑ์สินเชื่ อส่วนบุคคลจากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชี ถึง 31 ธ.ค.64 สำหรับลู กค้าทุ ก ราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งควา มจำนง

มาตรการที่ 2 มาตรการช่วยเหลือสำหรับลู กค้าที่มีสถา นะบัญชีปกติ – ปรับลดดอกเบี้ยเป็นกร ณีพิเศษ และขย ายเวล าผ่อนชำ ระนานสูงสุด 99 เดือน

สำหรับลู กค้าที่มีสถา นะบัญชีปกติ ในกลุ่มธุรกิ จที่ได้รับผลกระ ทบ โดยลู กค้าต้องลงทะ เบียนแจ้งควา มจำนง และจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกร ณี

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและผลิตภัณฑ์สินเชื่ อส่วนบุคคล รับอัตรา ดอกเบี้ยพิเศษ

และลดภาระการชำ ระคืนด้วยการขย ายระยะเวล าผ่อนชำ ระนานสูงสุด 99 เดือน

ทั้งนี้ ลู กค้าสามารถลงทะ เบียนรับพิจาร ณาควา มช่วยเหลือดังกล่ าว ผ่านแอปพลิเคชั่น UCHOOSE ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย.64 นี้

มาตรการที่ 3 มาตรการช่วยเหลือสำหรับลู กค้าที่มียอดค้างชำ ระ – ปรับลดยอดผ่อนชำ ระรายเดือน ด้วยการขย ายระยะเวล า

ในการผ่อนชำ ระนานสูงสุด 99 เดือน (ปรับโครงสร้างหนี้) พร้อมอัตรา ดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

และ ผลิตภัณฑ์สินเชื่ อส่วนบุคคล โดยลู กค้าสามารถแจ้งควา มจำนง หรือติดต่อมายังบริษัท และจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกร ณี

ข้อมูล ryt9