อี ส านหนาวจัด อุณภู มิต่ำสุด 8 องศา

กร มอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อา ก าศ 7 วันข้ างหน้ า  ระ หว่างวันที่ 8 มกร าค ม 2564 – 14 มกร าค ม 2564

ในช่ว งวันที่ 8 – 12 ม.ค. 64 บริเว ณความกดอา ก าศสูงกำลั งแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุ มประเทศไทยตอนบน

ทำให้บริเว ณดังกล่ าวอุณหภู มิจะลดลงต่อเนื่อง 5-8 องศาเซลเซียส กับมีอา ก าศหน าวเย็นลงและมีลมแรง

โดยเริ่ มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระ ท บในวันถัดไป

สำหรั บม ร สุ มตะวันออกเฉียงเหนือกำลั งปานกล างที่พัดปกคลุ มอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลั งแรงขึ้น

ทำให้คลื่นลมบริเว ณอ่าวไทยมีกำลั งแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่ างมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 13 – 14 ม.ค. 64

บริเว ณความกดอา ก าศสูงจะมีกำลั งอ่อนลง ทำให้บริเว ณดังกล่ าวอุณหภู มิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส กับมีหมอก

ในตอนเช้า สำหรั บม ร สุ มตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลั งอ่อนลง ทำให้ฝนลดลงและคลื่นลมบริเว ณอ่าวไทยมีกำลั งปานกล าง

ข้อควรร ะ วัง ในช่วงวันที่ 8 – 12 ม.ค. 64 ขอให้ประ ชา ช นบริเว ณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ

เนื่องจากสภาพอา ก าศที่หน าวเย็นลงไว้ด้วย สำหรั บภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ประ ชา ช นบริเว ณที่อา ศั ยอยู่ตามบริเว ณ

ชายฝั่งระมัดระ วั งอัตร ายจากคลื่นที่ซั ดเข้ าหาฝั่ง และชาวเรือบริเว ณอ่าวไทยขอให้เดินเรือด้วยความ ระ มั ดระ วั ง

และเรือเล็กบริเว ณอ่าวไทยตอนล่ างควรงดออกจากฝั่ง

ข้อมูล bangkokbiznews