แจ้งผลวิจัยวั คซี น แอสตร้ า ไฟเซอร์

ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพ ทยศาสตร์ศิริร าชพย าบ าล ร ายงานผลวิจัยล่ าสุด ณ 28 ต.ค.64

ถึงการทดลองฉี ด วั ค ซีน CV กระตุ้นเข็ม 3

โดยเปรียบเทียบการ “ฉี ดเข้าชั้นผิวหนัง” และ ฉี ดเข้ากล้ ามเนื้อ (แบบที่ฉี ดกันในปัจจุบัน) ซึ่งผลวิจัยพบว่า

ผู้ฉี ด วัค ซี นซิโนแวคครบ 2 เข็ม ถูกกระตุ้นเข็ม 3 ได้ดี ด้วยวั คซี น “แอสตร้ าเซเนก้า”

และ ไฟเซอร์ ทั้งการฉี ดเข้ากล้ ามเนื้อ และเข้าผิวหนัง

ส่วนผู้ฉี ดวั คซี น “แอสตร้ าเซเนก้า” ครบ 2 เข็ม ควรกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวั คซี น “ไฟเซ อร์”

ซึ่งได้ผลดี ทั้งแบบเข้ากล้ ามเนื้อหรือผิวหนัง ดังนี้

1.กลุ่มฉี ด “วั คซี นซิโน แวค” ครบ 2 เข็ม

ฉี ดกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย “ไฟเ ซอร์” เข้าในชั้นผิวหนัง 0.05cc ได้ระดับภูมิคุ้มกัน IgG 3,209 BAU/mL

ซึ่งใกล้เคียงกับการฉี ดเข้ากล้ ามเนื้อ ในขนาด ครึ่งโดส (0.15cc) ซึ่งได้ระดั บ 3,981 BAU/mL

แต่ต่ำกว่าการฉี ดเข้ากล้ ามเนื้อ แบบเต็มโด (0.3cc) ซึ่งให้ค่ าเฉลี่ย 5,152 BAU/mL

ฉี ดกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย “แอสตร้ าเซเนก้า ” เข้าในชั้นผิ วหนัง 0.1cc ให้ระดั บ IgG

เฉลี่ย 2,810 BAU/mL ซึ่งสูงกว่าการฉี ดเข้าชั้นกล้ ามเนื้อ ซึ่งมีระดั บเฉลี่ย 1,358 BAU/mL ประมาณ 2 เท่า

2. กลุ่มฉี ด “แอสตร้ าเซเนก้า” ครบ 2 เข็ม

ฉี ดกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวั คซี น “ไฟเซอร์” เข้าในชั้นผิวหนัง 0.05cc ให้ระดั บภูมิคุ้มกันสูง 1,490 BAU/mL

ใกล้เคียงกับการฉี ดเข้ากล้ ามเนื้อในขนาดครึ่งโดส (0.15cc) 1,962 BAU/mL

แต่ต่ำกว่าการฉี ดเข้ากล้ ามเนื้อขนาดเต็มโดส (0.3cc) ซึ่งมีค่ าเฉลี่ย 2,377 BAU/mL

ฉี ดเข็ม 3 ด้วย “ไฟเ ซอร์” ไม่ว่าจะเป็นเข้ากล้ ามเนื้อ หรือในชั้นผิ วหนัง ให้ระดั บภูมิคุ้มกันที่สูงกว่า

หลังฉี ดเข็ม 2 ของ “แอสตร้ าเซเน ก้า” (278 BAU/mL) 5-8 เท่า