เลขเด็ดเลขธูปปริศนา พ่ อปู่ศรีสุทโธและแ ม่ย่ าศรีปทุมมา

วันที่ 13 มกร าค ม 2564 ผู้สื่อข่าวร ายงานจากบริเ วณลานบวงสรวงหน้าศ าลพ่ อปู่ศรีสุทโธและแ ม่ย่ าศรีปทุมมา

ที่มีแต่ความเงียบสงบ วัดป่าคำชโนด บ้ านโนนทัน ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ว่า ช่วงนี้ถึงจะใกล้วันห วยออกที่บริเว ณลา นบวงสรวงหน้าศ าลพ่ อปู่แ ม่ย่ าก็จะเงียบสงบ

บ างทีนานๆถึงจะมีชาวบ้ านแวะกร าบไหว้ขอโช คล าภกับพ่ อปู่แ ม่ย่ าวัดป่าคำชโนด

ที่มีลักษณะของพื้นที่มีความคล้ ายกับเกาะคำชะโนดไม่ว่าจะมีต้นชะโนด ต้นมะเดื่อขนาดใหญ่อยู่หลังบ่อน้ำศักดิ์สิ ทธิ์

สาเห ตุที่คนมาน้อยมากคือการแ พร่ระบ าดของเ ชื้อ CV สายพันธุ์โอมิ ครอนใครๆก็กลัวติดเชื้ อ

ในพื้นที่อำเภอบ้ านดุงหลังปีใ หม่การแ พร่เขื้ อโอ มิคร อนระบ าดเกือบทุกตำบล

สาเห ตุที่คนเดินทางมาน้อยคือเกาะคำชะโนดเปิ ดนักท่องเที่ยวก็ตรงไปที่เกาะคำชะโนดจุดเดียว

ทำเอามีผู้คนน้อยมากจะมาแวะกร าบไหว้บ างวันไม่มีเลย แต่ทางป่าคำชนก็ยังเ ปิดให้คนเข้ากร าบไหว้ขอโช คล าภตลอด

สำหรับคนที่ชอบเสี่ ยงโช คหาตัวเลขในวันใกล้ หวยออกปวดหัวกับ CV โอมิครอน

และข้าวของร าค าแพงแล้วยังปวดหัวปว ดสายต ากับส่องหาตัวเลขที่กระถางธูปข้างศ าลพ่ อปู่แ ม่ย่ า

ปกติเลขที่จุดธูปจะเห็นชัดทั้งสามตัวแต่ที่วัดป่าคำชนเป็นเลขปริศนา มองเห็นชัดตัวเดียวคือเลข 5

อยู่ตรงกล างส่วนตัวเลขด้ านบนและล่ างไม่ชัด บ างคนบอกว่า บนเป็น 8หรือ9

ส่วนตัวเลขข้างล่ างคล้ ายเลข 7 สุดแท้แต่คนจะมองเห็น โช คใครดว งมัน

ขอบคุณข้อมูล siamnews