บัตรคนจน ได้เงิ นเยียวย าเพิ่ม

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.65 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาวน์ รองนายกรั ฐมนตรี และ รมว.พลังงาน

เ ปิดเผยหลังประชุมร่วมกับ รมว.คลัง เพื่อหารือมาตรการบรรเทาเยียวย าประชาช นในช่วงรอยต่อมาตรการว่า

ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนดำเนินโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ให้เร็วขึ้นจากเดิม 2 สัปดาห์ .-บัตรคนจนเฮด้วย ได้เงิ นเพิ่ม

จากเดิมจะเริ่ม 1 มี.ค.65 มาเป็นช่วงกล างเดือน ก.พ.65 แทน

ส่วนเงื่อนไขลงทะเ บียนจะไม่ใช่การให้สิ ทธิแบบอัตโนมัติ แต่จะต้องกดยืนยันสิท ธิเข้าร่วมภายในช่วงเวล าที่กำหนด

นอกจากนี้ จะมีการเติมเงิ นช่วยลดค่ าครองชีพ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

และกลุ่มเปร าะบ าง เช่ น กลุ่มผู้ป่ว ยติดเ ตียง กลุ่มที่เข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟน เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่ม

ได้รับการช่วยเหลือไม่ตกหล่นตามนโยบ ายของนายกรั ฐมนตรี

ด้าน นายอาค ม เติมพิทย าไพสิฐ รมว.คลัง กล่ าวว่า มาตรการคนละครึ่ งเฟส 4

ค าดว่าจะเปิ ดให้เริ่มกดยืนยันสิท ธิได้กล างเดือน ก.พ.65 หลังจากนั้นใช้เวล าประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อตรวจสอบข้อมูล

และค าดว่าจะเริ่มใช้จ่ายเงิ นได้ช่วงปล ายเดือน ก.พ. หรือ 1 มี.ค.65

โดยหลังจากนี้คลังจะเสนอเข้าสู่คณะกร รมการกลั่นกรองการใช้เงิ นกู้ของสภาพัฒนาการเศ รษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

และเสนอ ครม.ลำดั บถัดไป แต่คงไม่ทัน ครม.สัปดาห์หน้า

ยืนยันว่า พ.ร.ก.กู้เงิ นยังมีเพียงพอ และโครงการคนละครึ่ งเฟส 3 ที่จบไปก็ยังมีเ งินเหลืออีก 10,000 ล้ านบ าท

ก็จะนำมารวมในงบของโครงการคนละค งเฟส 4 ด้วย ส่วนผู้ได้รับสิ ทธิในรอบนี้ อาจไม่ถึง 26 ล้ านคน

เพราะต้องรอให้มีการยืนยันตัวตนก่อน

เบื้องต้นจะมีการเปิ ดให้ยืนยันสิ ทธิโครงการคนละค รึ่งเฟส 4 ในวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ.65

เพื่อเป็นของขวัญในวันแห่งความรัก โดยวงเงิ นที่ให้จะอยู่ที่ 1,000-1,500 บ าท มีระยะเวล าการใช้จ่ายประมาณ 2-3 เดือน

และจะไม่มีการจำกัดจำนวนสิท ธิ แต่ผู้ที่เคยได้รับ สิ ทธิแล้วจะต้องกดเพื่อยืนยันรับสิ ทธิ

ไม่ใช่การรับสิ ทธิโดยอัตโนมัติ ส่วนเงิ นช่วยค่ าครองชีพสำหรับบัตรคนจน

และกลุ่มเปร าะบ างกว่า 15 ล้ านคน น่าจะมีการช่วยเหลือใกล้เคียงกับคนละครึ่งประมาณ 500-1,000 บ าท

อย่ างไรก็ตาม ของขวัญวาเลนไทน์ คนละค ง 4 ยืนยันสิ ทธิ 14 ก.พ -บัตรคนจนเฮด้วย ได้เงิ นเพิ่ม