บัตรคนจน รอบปี2565 ใช้ระบบ AI คัดกรอง จนไม่จริงหมดสิ ทธิ์

ความคืบหน้า การลงทะเบีย นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน

รอบใหม่ในช่วงต้นปี 2565 ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม ครม.

ค าดว่าจะมีผู้มีสิ ทธิลงทะเบี ยนประมาณ 15 ล้ านคน จากเดิมมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

บัตรคนจน 13.6 ล้ านคน เนื่องจากผลกระทบจากการแพ ร่ร ที่กระทบต่อร ายได้คนในระดับร ากหญ้า

ล่ าสุด นายสันติ พร้อมพัฒน์ รั ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า

กระทรวงการคลังจะนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบการลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

เพื่อคัดกรองคนที่ไม่จนจริงออกจากระบบ เพื่อให้ผู้ถือบัตรเป็นคนที่สมควรได้รับสิ ทธิช่วยเหลือจริงๆ

โดยระบบจะสามารถเชื่อ มโยงกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบี ยน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล บัญชีเงิ นฝากในธนาค าร

ซึ่งตามเกณฑ์แล้วจะต้องมีไม่เกิน 1 แสนบ าท,ที่ดิน, ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ แบบเรียลไทม์

และจะมีการตั้งคณะกร รมการคัดกรองเพื่อตรวจสอบผู้มีร ายได้น้อยที่จนไม่จริง

เช่ น หากตรวจสอบในขั้นแรกพบว่าเข้าเกณฑ์ แต่เมื่อตรวจพบในภายหลังว่าเป็นการ

ให้ข้อมูลไม่ครบ ทำให้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ หรือมีการร้องเรียนกรณีจนไม่จริง ก็จะถูกตั ดสิท ธิทันที

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังเตรียมนำบัตรประชาช นเข้ามาเชื่อมโยงข้อมูลในการโอนสวัสดิการช่วยเหลือ

เพื่อลดความซ้ำซ้อนการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครั ฐ ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่มีการจ่ายตรงเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน

ส่วนวงเงิ นที่ผู้ได้รับสิ ทธิจะได้รับ ยังไม่สามารถเปิ ดเผยได้ เนื่องจากต้องรอทร าบจำนวนผู้ลงทะเ บียนที่แน่ชัดก่อน

แต่ยังคงใช้งบประมาณจากกองทุนประชารั ฐ เพื่อเศร ษฐกิจและฐาน ร าก

ซึ่งรั ฐบ าลได้ตั้งงบประมาณร ายจ่ายประจำปีไว้ในกองทุน ในแต่ละปีงบฯแล้ว ซึ่งไม่เท่ากัน

ขึ้นกับการทำงบร ายจ่ายประจำปีนั้นๆ หากงบที่ตั้งไว้ไม่พอ ก็สามารถขอใช้งบประมาณกล างเพิ่มเติมได้

เพราะกลุ่มผู้มีร ายได้น้อย ถือเป็นหน้าที่ที่รั ฐบ าลต้องเข้าไปดูแล โดยในปีงบประมาณ 2564

ที่ผ่ านมา มีจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการ 13.6 ล้ านคน รั ฐบ าลได้เบิกจ่ายงบประมาณเข้าไปในบัตรฯรวมกว่า 48,000 ล้ านบ าท

สำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นผู้สมั ครบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน รอบใ หม่ 2565 มีดังนี้

การพิจารณาร ายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยต่อหัว ห้ ามเกินคนละ 1 แสนบ าทต่อปี (เงื่อนไขใ หม่)

มีสัญชาติไทย

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

ร ยได้บุคคลไม่เกิน 1 แสนบ าทต่อปี

ไม่มี หรือมีทรั พย์สิ นทางการเงิ น เช่ น เงิ นฝากธนาค าร สลา กออมทรัพ ย์ พันธบัตร ตร าส ารหนี้ รวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 1 แสนบ าท

การถือครองกรรมสิท ธิบ้ า นพร้อมที่ดินอยู่ ต้องเป็นบ้า นหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ต าร างวา

การถือครองกรรมสิท ธิห้องชุด ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ต าร างเมตร

การถือครองกรรมสิ ทธิที่ดิน กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร มีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่

การถือครองกรรมสิท ธิที่ดิน กรณีที่ใช้ประโยช น์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่