เหนือมีฝน ฟ้าคะนอง รับมือให้พร้อม

วันที่ 16 ม.ค. 2565 กรมอุตุนิยมวิทย า พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

ค าดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้

(17 มกร าค ม 2565) ลักษณะเช่ นนี้ทำให้มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแร งบ างแห่ง

ขอให้ประชาช นในบริเว ณดังกล่ าวระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแ รงที่อาจจะเ กิดขึ้น

โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแร ง

เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสี ยห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

สำหรับบริเว ณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน

ทำให้บริเว ณดังกล่ าวยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบ างในตอนเช้า ยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส และยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส

ขอให้ประชาช นบริเว ณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังการสัญจรผ่ านบริเ วณที่มีหมอกไว้ด้วย

สำหรับม รสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง

ขณะที่ในระยะนี้ ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันปานกล าง

เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อน

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

.

ข้อมูล thairath