ประกาศ เลื่อนวันออกเลขถาวร

วันที่ 16 มกร าค ม ผู้สื่อข่าวได้รับร ายงานว่า สำนักงานสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล

เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนแปลงการออกสล ากถาวร ในเดือนมกร าค มของทุกปี เพื่อมิให้ตรงกับวันครูแห่งชาติ

.

จึงมีการประกาศให้เลื่อนการออกร างวัลสล ากกินแบ่งรั ฐบ าลประจำงวดวันที่ 16 มกร าค ม ของทุกปี

เป็นวันถัดไปคือวันที่ 17 มกร าค ม เวล า 14.30-16.00 น. แทน โดยให้มีผลถาวร

.

อย่ างไรก็ตาม ส่งผลให้บรรด านักเสี่ ยงโ ชค ตามซื้อ เลข วันครูแห่งชาติ

และ วันห วยออก คือเลข 16 17 61 และ 71 กันแล้ว เพื่อนำไปลุ้นโชค 17/1/65

ขอบคุณข้อมูล siamnews