ตรีนุช ประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

นางส าวตรีนุช เทียนทอง รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)

ได้กล่ าวในการเสวนา โอมิครอน ร้ ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน ผ่ านระบบ Zoom Meeting

โดยชี้แจงถึงนโยบ ายความปลอดภัยในสถานศึกษา การปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (5 on)

เพื่อให้เกิ ดการเรียนรู้ทุกที่ ทุกสถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมที่จะเปิ ด On Site

ของทุกโรงเรียนอย่ างปลอดภัย โดยความร่วมมือระหว่าง ศธ.และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

ว่า สถานการณ์การแ พร่ของcv-19 หรือ cv-19 เป็นความท้าทายของคนทั้งโลก

โดยการแพ ร่ของสายพั นธุ์ โอมิครอน (Omicron) ขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนเป็นอย่ างมาก

ซึ่งศธ. ได้มอบหมายให้แต่ละสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการที่เหมาะสมกับบริบทของการแพ ร่ในพื้นที่

สำหรับสถานศึกษาที่ตั ดสิ นใจจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบ On-Site

จะต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)

6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา

อย่ างต่อเนื่องและเคร่งครัด นางส าวตรีนุชกล่ าว

รมว.ศธ. กล่ าวต่อไปว่า รั ฐบ าลให้ความสำคัญกับการเข้าถึงการศึกษาของเด็ กและเย าวชน

จึงเร่งรัดการฉี ดวั คซี นcv-19 ให้ครูเป็นลำดั บต้นๆ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564

และฉี ดวัค ซี นไฟเซอร์ให้เด็ กอายุ 12-18 ปี ซึ่งข้อมูลการวั คซี นcv-19

และการเ ปิดเรียนแบบ On-Site ของ ศธ. ณ วันที่ 8 มกร าค ม 2565

มีครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสงค์รับวั คซี น 982,427 คน ได้รับวั คซี นเข็ม 1 แล้ว 99.99%

เข็ม 2 แล้ว 78.11% ส่วนนักเรียนผู้ประสงค์รับวั คซี น 4,320,130 คน

ได้รับวั คซี นเข็ม 1 แล้ว 94.76% เข็ม 2 แล้ว 69.52% และขณะนี้รั ฐบ าลก็ได้รณรงค์ให้มีการฉี ดเข็ม 3

เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการป้องกันมากขึ้น

ที่ผ่ านมาการปิดประเทศ lock down นำมาสู่การปิดโรงเรียน ทำให้เด็ กสูญเสี ยโอกาสในการเรียนรู้

ศธ.จึงต้องจัดรูปแบบการศึกษาที่หล ากหล าย แต่ที่สุดแล้ว ศธ.ก็พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็ ก

คือ การมาโรงเรียน ดังนั้น การปิดโรงเรียนจึงไม่ใช่มาตรการหลักของเร า นางส าวตรีนุช กล่ าว

นางสา วตรีนุช กล่ าวอีกว่า ขณะนี้มีสถานศึกษาในสังกัด ศธ.เปิ ด On-Site 18,672 แห่ง

จากทั้งหมด 35,172 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.09 และจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาหล ายแห่ง

สิ่งที่พบคือ สถานศึกษามีการปรับตัวและกวดขันในมาตรการป้องกันการแ พร่กันอย่ างแข็งขัน

แต่แน่นอนว่ายังมีอีกหล ายแห่งที่ยังขาดความพร้อม ซึ่งก็ได้ติดตาม และสั่งการให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

ในพื้นที่ได้ดูแลสถานศึกษาเหล่ านี้อย่างใกล้ชิด และเมื่อมีการแพ ร่ของโอมิครอน จึงเป็นอีกวาระสำคัญที่ ศธ.

และ สธ.ได้ร่วมมือกันสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงแนวโน้มของโอมิครอน

และกำชับมาตรการป้องกันการแ พร่ระบ า ดของโอมิครอนในสถานศึกษาอย่ างเข้มข้น เพื่อให้นักเรียน

เกิ ดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกสถานการณ์ รวมถึงความพร้อมที่จะเปิ ด On-Stie ของทุกโรงเรียนเมื่อมีความปลอดภัย

นางส าวตรีนุช กล่ าว