3ร าศีระวังร วยแบบไม่รู้ตัว ตัวเลขจะให้โ ชค

คงไม่เลตไป ถ้าจะหล่นคำจากหัวใจว่า ‘สวัสดีปีให ม่ มีวันสุขเสมอตลอดไปนะ’

สามตัวบนสองตัวล่ าง คอลัมน์มาพูดถึงสถิติคนที่ชอบตัวเลขที่ไทยรั ฐออนไลน์ที่เดียว ชอบอวยพรคนที่รักกันแบบนี้เสมอ

อะไรจะดีไปกว่าความสุข ไม่ว่าจะเป็นสุขจากสุขภาพ สุขจากเงิ นทอง สุขจากหน้าที่การงาน

สิ่งที่ทำอยู่ แน่นอนว่าคอลัมน์นี้สุขอย่ างที่ 2 ที่คนเข้ามาอ่านกันอย่ างถล่มทล าย

งวดนี้ได้เลขศ าสตร์เด็ด ของหมอคชสาร หมอดูชื่อดังที่ให้หวยแ ม่นยำ เขาย้ำหนักหนากับ ‘สามตัวบนสองตัวล่ าง’

ว่าอย่ าเปิ ดเผยชื่อจริงเขา หมอคชส ารบอกว่า สัปดาห์นี้ปร ากฏการณ์บนท้องฟ้ามีสิ่งที่น่าสนใจก็คือการขยับกันของ 3 ดาว

แ ม้จะไม่ใช่ขยับใหญ่แต่ก็ถือว่าน่าสนใจ อันประกอบไปด้วย ด าวอังค าร ดาวอาทิตย์ และดาวพุธ

เลขศาสตร์ที่น่าสนใจก็คำนวณตามตำร าโหร เลขที่ออก ได้แก่ เลข 1 เลข 4 และเลข 1-4-3 และผลรวมคือ 8

ความหมายของเลข1 เป็นเลข นักรบมีปัญญาดี มียศศักดิ์ ถือตัวใจร้อน มีความมักใหญ่ใฝ่สูง มีเกียรติ

ความหมายของเลข4 เป็นเลขดาวพุธ ฉล าด มีไหวพริบดีมาก ชอบเดินทางไกล

ความหมายของเลข 3 เป็นเลขนักรบ มีพลังเรื่องเพ ศ (รวมทุกเรื่อง) แต่ถ้าในเรื่องเพศ

ก็จะมีความตื่นตัวง่าย มีอารมณ์ เรื่องพวกนี้เยอะ

ความหมายของเลข 8 เป็นเลข ดาวร าหู มีความกล้ า รักอิสรเสรี ข้อเสีย เป็นนักเลงทุกชนิด

นักรัก นักเลง มีโมโหจริตสูง โมโหร้ าย

ส่วนจะกระทบร าศีไหนบ้ าง เมื่อดาว 3 ด วงย้ ายเล็กๆ แบบนี้ ก็คือ พิจิก มีน กุมภ์

จะโดดเด่นเรื่องเงิ นทอง ดังนั้น 3 ร าศีนี้ติดปล ายนวมไว้ด้วย

ปิดท้ ายด้วยคำอวยพรเช่ นเคย ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคน Have a good day.