เหนือ ระวังฝน ลมกระโชกแร ง

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนไปปกคลุม ด้านตะวันออกของภาคเหนือตอนบนและประเทศล าว

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้บริเว ณภาคเหนือตอนบน ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแร งบ างแห่ง

ขอให้ประชาช นในบริเว ณดังกล่ าว ระวังอันตร ายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแร งที่อาจจะเกิ ดขึ้น

โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแ รง

เกษตรกรควรเตรียมการป้องกัน และระวังความเ สียห ายที่จะเกิ ดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

สำหรับบริเว ณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อน ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้

ทำให้บริเว ณดังกล่ าวยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบ างในตอนเช้า บริเ วณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส และยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส

ขอให้ประชาช นบริเว ณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังการสัญจรผ่ านบริเว ณที่มีหมอกไว้ด้วย

ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อน ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่ างมีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควันปานกล าง

เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อน

.

ข้อมูล thairath