คนใช้รถเศร้ าหนัก ร าค าน้ำมันวันนี้

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ร าค าน้ำมันวันนี้ (17 ม.ค.) อ้างอิงข้อมูลจาก

ปั๊มน้ำมันบ างจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 32.65 บ าท

ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 32.38 บ าท

ด้านร าค าดีเซลวันนี้ ดีเซล B10 ร าค าอยู่ที่ 29.84 บ าท ดีเซล B7

ร าค า 29.84 บ าท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7)

อยู่ที่ 35.86 บ าท ส่วนร า ค าน้ำมันวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง

ตามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวล า 07.15 น.ที่ผ่ านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 32.65 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 32.38 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 31.14 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 24.64 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 29.84 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 29.84 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 29.84 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 35.86 บ าท

หมายเห ตุ : ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจากฯ ควรตรวจสอบ ร าค า ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เว ล า 05.00 น.