วางมะนาว 3 ลู ก ไว้ข้างเตียงนอน

วางมะนาว 3 ลู ก ไว้ข้างเตียงนอน คนโบร าณว่าไว้

มะนาวนำมาปรุงอาหารเพื่อให้เกิ ดรสชาติที่มีความอร่อยและมีความกลมกล่อมเพิ่มมากขึ้น

และนอกจากประโยช น์ที่ดีต่อสุขภาพร่ างกายของเร าแล้วนั้น

มะนาวเป็นพืชผักที่มีสีเขียวและมีกลิ่นความหอม

จึงสามารถนำไปวางตามบริเว ณจุดต่างๆภายในบ้ านของคุณได้

และคนโบร าณได้กล่าวกันไว้ว่าให้นำมะนาวใส่ตะกร้ าวางเอาไว้บนหลังตู้เย็นหรือบนโต๊ะกินข้าว

วางมะนาว 8-9 ลูกในตะกร้ า ตามความเชื่ อของคนโบร าณจะช่วยเสริมในเรื่องของความมั่งคั่ง

ความร่ำรว ยในหน้าที่การงาน หน้าที่การเงิ น เจริญก้าวหน้ามากยิ่ งขึ้น

มะนาวยังช่วยส่งกลิ่นหอมและจัด การกับพลังงานที่ไม่ดีให้ออกไปจากในบ้ าน

และผู้ที่อยู่อาศัย วางมะนาว 3 ลู กไว้ในชาม วางไว้บนโต๊ะข้างเตียงก่อนนอนทุกคืน

จะช่วยผลักดันสิ่งไม่ดีออกไป และจะช่วยดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวคน

หากว่าตัวคุณไม่ต้องการที่จะเอาพลังในด้านที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณ

จะต้องให้ตัดมะนาวออกเป็น 4 แ ฉ ก พร้อมทั้งแช่เกลือ

วางไว้ที่ใต้เตียงนอนของคุณในทุกคืน

คนโบร าณว่ากันว่าจะช่วยผลักดันสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวได้