คิดก่อนใช้ น้ำย าปรับผ้ านุ่ม

คิดก่อนใช้ “น้ำย าปรับผ้านุ่ม” หล ายคนไม่เคยรู้ ชะล่ าใจไม่ได้

น้ำย าปรับผ้านุ่ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกบ้ านจะต้องใช้กัน

เพร านำมาใช้เป็นย้ำย าที่จะช่วยทำให้เสื้อผ้ าของเร านั้นมีกลิ่นที่หอม

ติดเสื้อ ผ้าได้นาน แต่หล ายๆคนคงจะยังไม่รู้ว่าน้ำย าปรับผ้านุ่มนั้นมีอันตร ายที่แฝงมาด้วย

สืบเนื่องจากตัวของผู้เขียนเอง ได้ทำการรักษาซีสต์ที่บริเว ณของมดลูกด้วยวิธีโภชนาบำบัด

จาหมอหมอนอกกระล า กระทั่งห าย แต่ก็ได้มีข้อห้ ามแปลกๆ นั่นคือ ห้ ามใช้น้ำย าปรับผ้ านุ่ม

และน้ำย าขัดเบ าะรถ ทำเอาตัวเ ราเองก็สงสัยไปตามๆกัน กระทั่งจึงมาพบกับคำตอบ

เลยจะมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆกัน จะเป็นอย่ างไรนั้นมาดูกันเลย

.

.

ไม่น่าเ ชื่อเลยใช่ไหมล่ะคะ ว่าน้ำย าต่างๆที่เร าใช้นั้นให้โทษต่อร่ างกายของเร าอย่ างมาก

เร าควรที่จะต้องระมัดระวังการใช้งานให้มากขึ้น และรู้จักป้องกันตัวเองในการใช้งานด้วย

ขอบคุณข้อมูล postsara