แนะนำ 8 วิธีช่วยเรียกทรั พย์เข้าบ้ าน

8 วิธีช่วยเรียกท รัพย์เข้าบ้ าน เงิ นทองไหลเข้ามาหา

หากจะพูดถึงในเรื่องของวิธีการช่วยเรียกเงิ นทองเรียกท รัพย์เข้ามาหานั้น

โดยตามหลักในเรื่องของความเชื่ อ และตามหลักในเรื่องของฮวงจุ้ยนั้น

ได้มี ด้วยกันหล ากหล ายรูปแบบให้คุณได้เลือกทำตาม เพื่อความสบ ายใจ

และขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเองถนัดทำตามในรูปแบบไหน

ซึ่งเร าได้รวมวิธีการที่คุณจะสามารถทำตามได้ง่ายๆโดยมี 8 เคล็ดลับด้วยกัน

1 ข้าวสา ร

โดยตามหลักของฮวงจุ้ย ห้องครัวที่ดีนั้นคือจะต้องมีข้าวส า

รอยู่เต็มถัง อย่ าให้ข าด อย่ าให้หมด เพร าะมีความเชื่ อว่าจะทำให้เจ้าของบ้ าน

และผู้ที่อาศัยได้มีกินมีใช้เงิ นทองไม่ติดขัดไม่ร่อยหรอ ให้เหมือนกับข้าวที่เต็มถังอยู่เสมอ

2 ไข่ไก่ เปรียบเสมือนกับทองคำ นำไข่ไก่วางไว้ 8 ฟอง ใส่ลงตะกร้า

แล้วเอาวางไว้ในห้องครัว จะเป็นการเปรียบเสมือนกับการวางทองคำมีค่ าไว้ในบ้ าน

จะช่วยเสริมโช คทางการเงิ น ทำให้เจ้าของบ้ านผู้ที่อยู่ในบ้ านมีความร่ำรว ย มีกินมีใช้ไม่มีวันหมด

3 จานเสริมโ ชค

เร ามักจะสังเกตเห็นว่าตามร้ านภัตตร าค ารอาหารใหญ่ๆ ร้ า นอาหารหรูๆ

มักจะใช้จานทรงกลมสีขาว นั้นเพราะจานทรงกลมสีขาวนั้นเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง

จะช่วยทำให้ฐานะทางการเงิ นมีความมั่นคงมากขึ้น

4 เตาไฟ เป็นตัวแทนของความโช ค ล าภของคนในครอบครัวเร า จึงต้องตั้งเตาไฟไว้ติด

กับกำแพงที่เป็นผนังทึบ หากเร าตั้งเตาไฟหรือเตาแก๊สไว้ลอยกล างห้องครัว ก็จะทำให้ขาดพลัง

ขาดโ ชค ทำให้มีปัญ หาในเรื่องของด้านการเงิ น

5 ตำแหน่งห้องครัว

อย่ างที่ใครหลายๆคนทร าบกันดีว่าตามหลักของความเชื่ อเรื่องฮวงจุ้ยนั้น

ห้องครัวเปรียบเสมือนกับเป็นขุมทรั พย์ของตัวบ้ าน เพร าะฉะนั้นตำแหน่งที่ตั้งของห้องครัว

จึงเป็นสิ่งสำคัญฮวงจุ้ย ห้องครัวที่ดีนั้นเร าไม่ควรตั้งอยู่บริเว ณหน้าหรือกล างบ้ าน

เพร าะจะทำให้การเงิ นเกิ ด การรั่วไหลออกได้ง่ายๆ

6 เหรี ยญโบร ณจี น ลักษณะกลมที่มีรูตรงกล าง เป็นรูปสี่เหลี่ยมพร้อมกับผูกด้ายแดงเอาไว้

ให้นำเหรียญโบร าณ 3 เหรียญแขวนเอาไว้ที่ประตูลูกบิด หรือประตูอาค ารสำนักงาน

แต่ไม่ให้แขวนเหรียญจี นหล ายเหรียญเข้าด้วยกัน เอาแค่ 3 เหรี ยญก็พอแล้ว

หากมีจำนวนเหรี ยญที่เยอะจนเกินไปจะส่งผลในด้านลบในด้านตรงกันข้ าม

7 เลี้ยงปล าทอง

หรือให้หารูปภาพที่เป็นรูปดอกไม้ รูปละลอกน้ำ หรือรูปกวาง

ไว้ที่ผนังบ้ านจะเป็นตัวช่วยที่จะสามารถเรียกโช คล าภให้เข้ามาหาได้

8 ดูแลต้นไม้ จัดสวนบริเว ณ ในบ้ านให้ดี หมั่นรดน้ำพรวนดินอยู่เสมอ อย่ าปล่อยให้แห้ง

ให้ดูแลใส่ปุ๋ยออกดอกสวยงาม จะทำให้มีความสดใสและเป็นการเรียกโช ค ล าภให้เข้ามาหา