คุณชอ บเลขไหนที่สุดเลื อกเลย บอกถึงนิสัยของคุณ

ชอบเลข 1

ลักษณะนิสัย : คุณเป็นคนมีความเชื่ อมั่นในตัวเองสูง

มีคุณธรรมและเมตตาธรรม มีความรับผิ ด ชอบสูง จิตใจดี

ชอบช่วยเหลือคนอื่น เฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบเยี่ยม

เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้ างสร รค์

ปร ารถน าก ารเป็นผู้หญิงแถวหน้ า และก ารยอมรับนับถือจากผู้คนรอบข้าง แต่บ่อยครั้ง

คุณพลๅดจังหวะที่ดีในชีวิตไปหลายครั้ง เพร าะเกิ ดอาก ารลังเล

กลั ว ๆ กล้า ๆ และไม่ชอ บเสี่ ย ง มากนัก

ลั บ เฉพาะ : คุณชื่นชอบชายหนุ่มที่มีความเป็นผู้นำสูง

และในขณะเดียวกันก็ต้องมีความอ่อนหวาน อ่อนโยน อ่อนไหวอยู่ลึก ๆ

ชอบเลข 2

ลักษณะนิสัย : เป็นคนอ่อนหวาน นุ่มนวล มารยๅทเรียบร้อย

มีความประนีประนอมสูง อ่อนน้อมถ่อมตน

รักสันติ เป็นคนที่ปากตรงกับใจ คิดอย่ างไรก็พูดไปอย่ างนั้น

ซื่อ สั ต ย์ ซื่อตรง และมีอุดมก ารณ์ รักครอบครัว

ที่คุณหูเบ า เชื่ อคนง่าย ไม่รู้จักแยกแยะ จึงมักเ ดื อ ด ร้อน

และเสี ยชื่อเสี ย ง เพร าะต ก เป็น เ ห ยื่ อ ของผู้ที่มี เ ล่ ห์ เ ห ลี่ ย ม

ลั บ เฉพาะ : คุณต้องก ารใครสักคน ที่จะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่น มั่นคง เป็นตัวของตัวเอง

ชอบเลข 3

ลักษณะนิสัย : เป็นผู้มี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความประนีประนอมสูง

ปรับตัวเก่ง และใส่ใจความรู้สึกของคนใกล้ชิด

ร่ำร ว ย รอยยิ้ม และอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี

ไม่มี พิ ษ ส ง กับใครเขา ปร ารถน าให้ทุก ๆ

บ่อยครั้ง ที่คุณโลเล มีจุดหมายในชีวิตไม่แน่นอน

มักเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและก็คนใกล้ชิด

ลั บ เฉพาะ : เก่งมาจากไหน ก็ แ พ้ หัวใจใครสักคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วรู้สึก

อบอุ่น คอยดูแลเอาใส่เมื่ออยู่ใกล้ และคอยห่วงใยเมื่ออยู่ไกลกัน

ชอบเลข 4

ลักษณะนิสัย : เป็นคนเก็บ เ นื้ อ เก็บตัว พูดน้อย ชอบทำอะไรเงียบ ๆ คนเดียว รักอิสระ

เป็นคนฉลาดคิดและฉลาดทำ ช่างเลือก ชอบก ารวางแผนล่วงหน้ า เชื่ อมั่นในความคิดของตนเสมอ

ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดที่แปลก พิ ส ด า ร เพียงไร

บ่อยครั้ง คุณก็เป็นคนอๅรมณ์ร้อน โ ม โ ห ร้ าย

และเผลอทำอะไรไปโดยไม่ได้คิด ยังดีที่เป็นคน โ ก ร ธ ง่ายหายเร็ว

ลั บ เฉพาะ : ชอบ ท ด ล อง ชอบความแปลกให ม่

ฉะนั้นใครบ างคนที่มากับเรื่องเซอร์ไพรส์ จะสร้ างความประทับใจให้คุณได้เสมอๆ

ชอบเลข 5

ลักษณะนิสัย : เป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็ว กระตือรือร้น ไม่ ช อ บ

หยุดนิ่งอยู่กับที่ แสวงหาสิ่งให ม่ๆอยู่ร่ำไป ร่ าเริงแจ่มใส มองทุกอย่ าง

เป็นเรื่องง่าย หากตั้งใจและลงมือทำ ย่อมประสบผลสำเร็จได้ไม่ย าก

รอบคอบและถี่ถ้วน ใส่ใจทุกร ายละเอียด

ไม่ประมๅท ถือหลักปลอดภัยไว้ก่อน บ่อยครั้ง

คุณก็เป็นคนที่ชอบสัญญาหรือรับปากใครต่อใครไว้ก่อน

ทั้งที่ไม่รู้ว่าจะทำได้จริงหรือไม่ เมื่อทำไม่ได้ทั้งที่ได้พย าย ามแล้ว

จึงทำให้คุณดูเหมือนเป็นคนที่ไม่น่ๅเชื่ อถือ

ลั บ เฉพาะ : คุณไม่ ช อ บ เดินทางไกล ไม่ช อ บ สถานที่แคบ ๆ ไม่ช อ บ ก ารผจญภัย

และไม่ ช อ บคนใจ แ ค บ คุณจึงชอบความรักแบบเรียบง่าย

ไม่ยุ่งย าก ในขณะเดียวกันก็มีอิสระเสรี มีความเชื่ อมั่นในกันและกัน

ชอบเลข 6

ลักษณะนิสัย : สุภาพเรียบร้อย มารยๅทนุ่มนวล อ่อนช้อย พูดจาไพเร าะ

มีอุดมก ารณ์และทัศนคติส่วนตัวที่ไม่เหมือนคนอื่นและพร้อม

ที่จะโดดเดี่ยวตามลำพั งเพื่อความฝันของตน มีเหตุผลและเป็นคนช่างคิด

บ่อยครั้ง คุณมักทำอะไรโดยไม่มีเหตุผล

ลั บ เฉพาะ : คุณกำลัง แสวงหาใครสักคน ที่จงรักภักดี

ซื่อสั ต ย์ เสมอต้นเสมอปลายและไว้วางใจได้

ชอบเลข 7

ลักษณะนิสัย : อ่อนน้อมถ่อมตัว พูดจริง พูดน้อย ไม่ช อ บ ก ารคุยโม้

หรือก ารยกตนข่มท่าน สติปัญญาดี มีความเจริญในก ารศึกษา

และในอาชีพของตน รู้ว่าตัวเองมี ข้ อดีและข้อ ด้ อ ย ที่ตรงไหน

และพร้อมที่จะปรับปรุงเสมอๆ เป็นคนที่ดูแลรักษๅสุขภาพของตัว

เองได้ดีโดยตลอด เฉลียวฉลาดในก ารดำเนินชีวิต และบ่อยครั้ง

คุณมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังกับหน้ าที่ก ารงานและความสำเร็จ

จนล ะ เ ล ย เรื่องความรักและความรู้สึกลึก ๆ

ลั บ เฉพาะ : คุณห ล ง ใ ห ล ใครสักคน

ที่เต็มไปด้วยแร ง บัลดาลใจ จินตน าก ารและเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ชอบเลข 8

ลักษณะนิสัย : เป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าอๅรมณ์

กล้าในสิ่งที่ควรกล้า ตรงไปตรงมา เป็นคนที่กล้าทำก็กล้ารับ หนักแน่น

อดทน เข้มแข็ง และสุขุมพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของก ารดำเนินชีวิต

และบ่อยครั้ง คุณรักงานมากกว่าสุขภาพหรือคนรัก

ลั บ เฉพาะ : คุณชอบความหรูหร าและความเป็นที่สุด คุณเชื่ อเสมอว่า ในโลกใบนี้

ไม่มีของ ดี ร า ค า ถู ก และความรักของคุณก็คือก าร ล ง ทุ น ชนิดหนึ่ง

ชอบเลข 9

ลักษณะนิสัย : เป็นคนหัวโบร าณเคร่งครัดต่อก ฎ เ ก ณ ฑ์ซื่อสั ต ย์และมีความยุติธรรมประจำหัวใจ

ดื้ อ รั้ นมุ่งมั่นและมีความฝันเป็นของตนเอง อดทนต่อทุกเรื่องร าว ทะเยอทะย านเป็นระยะ

ตามจังหวะของแร งขวัญและกำลังใจ เอาจริงเอาจังกับก ารดำเนินชีวิต

เมื่อพลๅดและผิ ดมักไม่ยอมให้อภัยตนเอง ชอบมองโลกแง่ร้ ายแต่ไม่เคยคิดร้ ายกับผู้ใด

ข้อมูลkhoddeeja