รอเลย คนละครึ่ง รอบเก็บตกเร็วๆนี้

ขั้นตอนลงทะเบี ยน “คนละครึ่ง” รอบเก็บตกแบบละเอียด

วันที่ 19 มกร าค ม 2564 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า หลังจากคณะรั ฐมนตรี

(ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงก าร “คนละครึ่ง” รอบเก็บตก

เพื่อให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงก ารคนละครึ่งครบ 15 ล้านสิ ทธิ์

โดยจะเปิ ดให้มีก ารลงทะเบี ยนคนละครึ่ง จำนวน 1.34 ล้านสิ ทธิ์

ในวันพรุ่งนี้ (20 มกร าค ม 2564) เวลา 06.00 น.

และเริ่มใช้สิ ทธิ์วันที่ 25 มกร าค ม 2564 ทันที

รับสิ ทธิ์เงิ นซื้อของ 3,500 บ าท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

2. คลิกคำว่า “ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ์สำหรับประชาช น” หรือ (คลิกที่นี่)

3. เข้าสู่หน้ า หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับ

ประชาช นที่เข้าร่วมโครงก ารคนละครึ่ง

4. จากนั้นให้คลิกเครื่องหมายถูกหน้ าข้อความ “ข้าพเจ้าได้อ่าน

และตกลงยินยอมตามร ายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น” จากนั้นกด “ยืนยัน”

5. เข้าสู่หน้ ากรอกข้อมูล เพื่อใช้ในก ารลงทะเบี ยน โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

ชื่อ/น ามสกุล

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาช น

รหัสหลังบัตรประชาช น

วัน/เดือน/ปีเกิด

เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้

อีเมล (ถ้ามี)

6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้คลิกคำว่า “ลงทะเบี ยน”

7. จากนั้นระบบจะให้กรอกเลข OTP ที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบี ยนไว้

โดยเป็นหมายเลข 6 ตัว เมื่อกรอกเสร็จให้คลิก “ยืนยัน OTP”

8. เสร็จแล้วจะขึ้นข้อความว่า “ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบี ยนแล้ว โปรดรอ SMS

เพื่อยืนยันผลก ารลงทะเบี ยนภายใน 3 วัน” แล้วคลิกคำว่า

“ตกลง” เป็นอันเสร็จก ารลงทะเบี ยน

ข้อมูลthairath