ดูเลย เงิ นเดือนข้าร าชก ารบำน าญ เข้าวันไหนบ้ าง

เปิ ดปฏิทินปี 2564 “ข้าร าชก าร” ลูกจ้างประจำ

ข้าร าชก ารบำน าญ รับเงิ นเดือนวันที่ไหนบ้ าง?

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า วันนี้ (19 ม.ค. 2564) เพจเฟซบุ๊ค

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department และเพจเฟซบุ๊ค

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

ได้เผยแพ ร่ปฏิทินการจ่ายเงิ นเดือนของ “ข้าร าชก าร”

ลูกจ้างประจำ และข้าร าชก ารบำน าญ เงิ นเข้าบัญชีวันไหนบ้ าง

ข้อมูลbangkokbiznew