12ปีนักษัตร ดูเลย คุณจะได้โช คลา ภจ ากสิ่งไหนบ้ าง

ปีชวด : คุณมีโอก าสจะได้ข่าวดี มีโช คจากบ้ าน จากรถ

จากญาติพี่น้องหรือลูกหลาน หรืออาจจะได้รับของขวัญของฝากดี ๆ

ปีฉลู : คุณจะได้ข่าวดี โช คของคุณจะมาจากเพื่อนฝูงสังค ม

หรือผู้ใหญ่เจ้าน ายจะช่วยชี้ช่องทางดี ๆ มาให้

ปีขาล : คุณมีโอก าสจะได้ข่าวดี โดยโช คลาภนั้นจะมาจากพ่ อแ ม่

ผู้ใหญ่ เจ้าน าย หรือคนที่มีอายุมากกว่า แก่กว่า

ปีเถาะ : คุณจะมีข่าวดีจากคู่ครองคนรัก จะได้โช คจากเพศตรงข้าม

หรือได้โช คจากบุตรหลานบริวาร คนที่อายุน้อยกว่า

ปีมะโรง : โช คยังไม่ค่อยดี ในช่วงนี้ต้องระวังจะมีปั ญหาสุขภาพ

มีเรื่องเจ็บป่วย หรือมีปั ญหาเกี่ยวกับภาระหน้ าที่ก ารงานต่าง ๆ

ปีมะเส็ง : ช่วงนี้จะยังไม่มีโช ค และให้ระวังอย่ าไปยุ่งเกี่ยวกับอบ ายมุขหรือสิ่งเสพติด

รวมทั้งเพศตรงข้ามอาจจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้

ปีมะเมีย : คุณจะมีโช คจากเพศตรงข้ามหรือจากงาน

อาจจะได้รับข่าวดีเรื่องงาน ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

ปีมะแ ม : ให้ระวังจะมีปั ญหาเกี่ยวกับหน้ าที่ก ารงาน

มีคนคิดร้ าย มีศัตรู มีอุปสรรค และอาจจะถูกหลอกลวงได้

ปีวอก : ช่วงนี้จะยังไม่มีโช ค และให้ระวังตัวเองหรือผู้ใหญ่ในบ้ านจะเจ็บป่วย

มีปัญ หาสุขภาพ หรือมีเรื่องต้องเสี ยเงิ นมาก ใช้เงิ นบ่อย เก็บเงิ นไม่อยู่

ปีระก า : โดดเด่นเรื่องหน้ าที่ก ารงาน และคุณจะมีโช คจากบ้ าน

จากรถ จากญาติพี่น้อง หรือจากเลขอายุของตัวเอง

ปีจอ : คุณจะโช คดี ได้โช คได้ลาภจากผู้ใหญ่

จะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ หรือจะมีโช คจากก ารเสี่ ยงโช ค

ปีกุน : คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับหน้ าที่ก ารงาน จะได้โช คจากเด็ก ๆ

ลูกหลานบริวาร และมีโอก าสจะได้รับเงิ น ได้รับโบนัส หรือได้รับของขวัญของฝากดี ๆ

ข้อมูลsanook