เคลี ยร์ชัด เร าช นะ ให้ลงวันไหนและถอนเงิ นสดได้หรือไม่

เคลี ยร์ทุกข้อสงสัย รับเงิ น “เร าช นะ” ผู้ที่เข้าเกณฑ์

แต่ไม่มีบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ หรือสมาร์ทโฟน จะลงทะเบี ยนได้เมื่อไร เหตุผลที่ไม่จ่ ายเงิ นสด

ความคืบหน้ ามาตรการ “เร าช นะ” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่ าครองชีพ

ให้แก่ประชาช นด้วยการสนับสนุนวงเงิ นช่วยเหลือไม่เกิน 3,500 บ าทต่อคนต่อเดือน

โดยทยอยจ่ ายเป็นร ายสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน

(จ่ ายเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีน าค ม 2564) ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ทำให้หลายฝ่ายเกิ ดข้อกังวล สำหรับบุคคลที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

ทั้งนี้ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองน ายกรั ฐมนตรี

และ รมว.พลังงาน ได้โพสต์ตอบคำถาม ที่หลายคนสงสัยเอาไว้ดังนี้

คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จะไม่สามารถลงทะเบี ยนเพื่อรับสิ ทธิในโครงการเร าช นะได้

ตอบ : ตอนที่เร าทำแผนกันทีมงานคิดละเอียดทุกเรื่องเพื่อไม่ให้คนที่ควร

จะได้รับการช่วยเหลือตกหล่นไป เร าได้วางรูปแบบไว้แล้วว่า

แม้จะไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้ “เร าช นะ” ได้ โดยจ ากผลสำรวจเรื่องการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562

ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ชี้ว่าประเทศไทยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 56.7 ล้านคน

คิดเป็นร้อยละ 89.6 ของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป

และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เข้าถึงอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงคือร้อยละ 96.4

นอกจ ากนี้ กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ จะอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ 13.8 ล้านคน

ซึ่งไม่ต้องลงทะเบี ยนเร าช นะ แต่จะได้รับเงิ นโอนเข้าบัตรโดยตรง

คนที่อาจไม่มีบัตรสวั สดิก ารและไม่มีสมาร์ทโฟน

ตอบ : ได้ประสานงานกับธน าค ารของรั ฐที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศให้ช่วย

อำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ลงทะเบี ยนได้ ซึ่งได้รับการยืนยันมาแล้วว่าทำได้

ผู้ไม่มีบัตรสวั สดิก ารและไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบี ยนได้ตั้งแต่เมื่อใด

ตอบ : ได้วางรูปแบบให้ มีเวลาลงทะเบี ยน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มกร าค ม-12 กุมภาพันธ์

ดังนั้น คนที่มีสิ ทธิตามเงื่อนไขโครงการ จะมีเวลาพอที่จะไปรับความช่วยเหลือในการลงทะเบี ยน

ทำไมไม่จ่ ายเงิ นเข้าบัญชี แล้วให้ถอนเป็นเงิ นสดได้

ตอบ : ขณะนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การระบ าดของcvการสัมผัสธนบัตร

จึงเป็นเหตุที่อาจทำให้ติดเชื้ อcv ได้ และเพื่อลดความแออัดของประชาช น

ที่จะไปต่อคิวกดเงิ นสดออกจ ากตู้ ATM นอกจ ากนี้ ยังต้องการที่จะกระตุ้นเศร ษฐกิจร ากหญ้า

และให้เงิ นหมุนเวียนอยู่ในชุมช น

ใช้จ่ ายใดๆ ได้อีกบ้ าง นอกจ ากซื้อสิ นค้ า

ตอบ : ครั้งนี้จะเปิ ดกว้างให้เป็นบริการทั่วไปได้ ซึ่งรวมถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้ าง แท็กซี่ และอื่นๆ

อีกมาก คนที่จะจ่ ายค่ าเช่าบ้ าน ก็สามารถให้ผู้รับเงิ นเปิ ดแอปฯ ถุงเงิ น เพื่อให้ใช้เงิ นในแอปฯ

เป๋าตังจ่ ายได้ หรือแม้แต่นำเงิ นสดที่ประหยัดได้จ ากการใช้วงเงิ นเร าช นะ ที่นำไปใช้จ่ ายในส่วนนั้นได้

ข้อมูลthairath