ออมสิ นให้กู้ผ่านแอปMyMoเงิ นเยี ยวย าวงเงิ น50000

เรียกได้ว่าเป็นข่าวดี สำหรับ ผู้ที่ได้ผลกระทบจาก การแพ ร่ระบ าดไว รัสcv

ระลอกให ม่ โดยทาง ธน าค ารออมสิ น ได้เปิ ดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบี ยน

กู้ยืมเงิ น ในโครงการ สิ นเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ออมสิ นเสริมพลังฐานร าก กู้ยืมเงิ น

ได้สูงสุดร ายละ 50,000 บ าท ปลอดหลักทรั พย์ค้ำประกันผ่านแอปของธน าค าร

ออมสิ น MyMo แล้ววันนี้ ถึงเดือน มิ.ย. 64

ธน าค าร ออมสิ น อัพเดทมาตรการเยี ยวย าcvรอบ 2 โดยปรับหลักเกณฑ์

สิ นเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม เปิ ดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากcv

สามารถขอ กู้ยืมเงิ น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ธุรกิจที่มีปั ญหาสภาพคล่องในช่วงนี้เพร าะการวิเคร าะห์ร ายได้ของผู้ขอกู้คงไม่สามารถใช้ได้ไปอีก1-2ปีข้างหน้ า

สิ นเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม เสริมพลังฐานร าก จากธน าค าร ออมสิ น เป็น สิ นเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม

ที่ช่วยผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากการแพ ร่ระบ าดไว รัสcv รอบให ม่

สามารถเข้าถึงสิ นเชื่ อเสริมพลังฐานร าก เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบคลุมถึงผู้ประกอบการร ายย่อย

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีร ายได้ประจำ รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก

การแพ ร่ระบ าดของไว รัสcv ร ายละไม่เกิน 50,000 บ าท

คิดอัตร าดอกเบี้ ย 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลากู้เงิ นไม่เกิน 3 ปี

และให้เพิ่มเติมระยะเวลาปลอดชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ ยในช่วง 6 เดือนแรก

ร ายละเอียด สิ นเงิ นให้กู้ยืม ออมสิ น เสริมพลังฐานร าก

-กู้ยืมเงิ น ได้สูงสุดร ายละ 50,000

-ดอกเบี้ ย 0.35%

-ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

-ปลอดการชำระหนี้ 6 เดือนแรก (ทั้งเงิ นต้นและดอกเบี้ ย)

ช่องทางลงละเบี ยน กู้ยืมเงิ น ออมสิ น เสริมพลังฐานร าก

-ผ่านทางแอป MyMo สำหรับลูกค้ าธน าค ารออมสิ น

-ผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้ า ลงทะเบี ยนได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th

ขั้นตอน ลงทะเบี ยน กู้ยืมเงิ น ออมสิ น เสริมพลังฐานร าก ผ่านแอป MyMo

1.เลือกเมนู “สมัครสิ นเชื่ อเสริมพลังฐานร าก”กดปุ่ม “สมัคร”

2.กดปุ่ม “สมัคร”กรอกเลขหลังบัตรประชาชน

3.กด “ถัดไป” ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสิ นเชื่ อว่าถูกต้องหรือไม่และกด “ถัดไป”

4.แสดงวงเงิ นสูงสุดที่สามารถขอสิ นเชื่ อ

5.เลือกจำนวนเงิ นกู้ที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกด “ถัดไป”

6.อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก

“ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”

7.เลื่อนหน้ าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลจนสุดหน้ า

8.กด “ยินยอม”

9.กด “ยืนยัน”

10.กดรับรหัส OTP ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบี ยนไว้

11.เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 น าที กด “ยืนยัน”

12.ร ายละเอียดการยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูล ฯ สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกด

13.รูปการยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูล ฯ ในคลังภาพ หลังจากนั้นกด “เสร็จสิ้ น”

คุณสมบัติผู้ กู้ยืมเงิ น ออมสิ น เสริมพลังฐานร าก

-เป็นผู้มีร ายได้ประจำ เช่น พ่ อค้ า แ ม่ค้ า

-ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

-ผู้มีร ายได้ประจำ

-มีที่อยู่อาศัยสามารถติดต่อได้

-ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรั พย์ค้ำประกัน

-ได้รับผลกระทบจากไว รัสcv

ข้อมูลbang-jaab